Skip to main content Skip to footer

Musikskolens bestyrelse

Søren Wang Mogensen

Søren Wang Mogensen

Formand, forældrerepræsentant

M: 22 62 42 54

Kamilla Hviid Struve

Kamilla Hviid Struve

Næstformand, forældrerepræsentant

M: 50 77 10 64

Sigrun Halla Asgeirsdottir

Sigrun Halla Asgeirsdottir

Forældrerepræsentant

M: 30 96 04 10

Beata Orosz

Forældrerepræsentant

M: 22 84 71 61

Esbern Vernersen

Esbern Vernersen

Forældrerepræsentant, suppleant

M: 21 90 34 58

Andreas Kavalaris

Forældrerepræsentant, suppleant

M: 30 53 19 78

Ida Siemens Lorenzen

Byrådsrepræsentant

M: 30 89 67 73

Hans Jørgen Albrechtsen er suppleant for Ida Simens Lorenzen 

Jesper Højmark Esbensen

Byrådsrepræsentant

Kathrin Schroeder

Kathrin Schroeder

Medarbejder-repræsentant 

Tlf. 20 58 08 63

Cristina Ana

Cristina Ana

Medarbejder-repræsentant

M: 22 13 74 01

Eva Maria Bock Johannsen

Elevrepræsentant

David Haahr

Elevrepræsentant

Allan Ørslev

Allan Ørslev

Musikskoleleder

alrs@sonderborg.dk 

M: 21 57 49 87

Tina Regelsen

Tina Regelsen

Souschef, referent

treg@sonderborg.dk

M: 27 90 50 20

Musikskolens masterplan

Musikskolens Masterplan er udarbejdet af bestyrelsen i løbet er 2018 og godkendt i Sønderborg kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i foråret 2019.

Bestyrelsen sætter med Masterplanen en langsigtet retning med ambitiøse målsætninger for perioden 2019-2027.

Behovet for en ny masterplan skal ses i lyset af en national udvikling på musikskoleområdet, hvor faldende elevtal, skolereform, og stor interesse fra mange aktørers side om at fange børn og unges interesse, har udfordret musikskolernes status som et eftertragtet fritidstilbud. 

Læs musikskolens masterplan her

Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Kommunale Musikskole

§ 1  NAVN OG STATUS
Sønderborg Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Sønderborg Kommune.

§ 2  FORMÅL
Musikskolen har til formål:

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk og scenisk udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale og sceniske færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk og kreativ udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  • gennem beskæftigelse med musik og scenekunst at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
  • at virke til fremme af det lokale musik- og kulturmiljø

§ 3  INDHOLD
Musikskolen tilbyder undervisning i musik og scenekunst til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

§ 4  BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen består af mindst 9 medlemmer:

2-4 medlemmer valgt af og blandt elevernes forældre/værger
2 valgt af og blandt eleverne
2 valgt af og blandt musikskolens ansatte
1 udpeget af grundskoleområdet
2 udpeget af Byrådet

Efter Byrådets beslutning kan der desuden udpeges repræsentanter fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere.

Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

Bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges for 2 år ad gangen. De af Byrådet udpegede medlemmer vælges dog for hele Byrådets funktionsperiode. Elevrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 5  BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

  • Bestyrelsen er sparingspartner for musikskolens ledelse, og skal sammen med denne være med til at sætte visioner og mål for musikskolens udvikling og drift.
  • Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem grundskolerne, ungdomsuddannelser og musikskolen, mellem musikskolen og de øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.
  • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6  BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens ledelse deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 8  ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.

Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til drøftelse i bestyrelsen.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden for de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af lov om musik

§ 9  VEDTÆGTER
Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden og Sønderborg Kommune og sendes til orientering til Statens Kunstfonds Musikudvalg. 

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 

Sønderborg Kommune skal forelægges alle ændringer til godkendelse og Statens Kunstfonds Musikudvalg orienteres.

Vedr. fotografering

Undervisningen i Musikskolen er fotofrit område.

Der må filmes og tages billeder til koncerter - og i så fald ingen nærbilleder af andre end ens eget barn /barnebarn.