Skip to main content Skip to footer

Musikskolens bestyrelse

Søren Wang Mogensen

Søren Wang Mogensen

Formand, forældrerepræsentant

M: 22 62 42 54

Kamilla Hviid Struve

Kamilla Hviid Struve

Næstformand, forældrerepræsentant

M: 50 77 10 64

Sigrun Halla Asgeirsdottir

Sigrun Halla Asgeirsdottir

Forældrerepræsentant

M: 30 96 04 10

Billede mangler

Beata Orosz

Forældrerepræsentant

M: 22 84 71 61

Dorthe Johansson

Dorthe Johansson

Forældrerepræsentant, suppleant

Esbern Vernersen

Esbern Vernersen

Forældrerepræsentant, suppleant

M: 21 90 34 58

Billede mangler

Andreas Kavalaris

Forældrerepræsentant, suppleant

M: 30 53 19 78

Peter Westermann-Rasmussen

Peter Westermann-Rasmussen

Forældrerepræsentant, suppleant

M: 30 54 35 79

Ida Siemens Lorenzen

Byrådsrepræsentant

M: 30 89 67 73

Hans Jørgen Albrechtsen er suppleant for Ida Simens Lorenzen 

Maria Frost

Maria Frost Andresen

Byrådsrepræsentant

Tlf. 27 90 57 27

Jesper Højmark Esbensen er suppleant for Maria Frost Andresen

Kathrin Schroeder

Kathrin Schroeder

Medarbejderrepræsentant 

Tlf. 20 58 08 63

Cristina Ana

Cristina Ana

Medarbejderrepræsentant

M: 22 13 74 01

William Gamdrup

William Gamdrup

Elevrepræsentant

Naia Bech

Naia Bech

Elevrepræsentant

Allan Ørslev

Allan Ørslev

Musikskoleleder

alrs@sonderborg.dk 

M: 21 57 49 87

Tina Regelsen

Tina Regelsen

Souschef, referent

treg@sonderborg.dk

M: 27 90 50 20

Musikskolens masterplan

Musikskolens Masterplan er udarbejdet af bestyrelsen i løbet er 2018 og godkendt i Sønderborg kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i foråret 2019.

Bestyrelsen sætter med Masterplanen en langsigtet retning med ambitiøse målsætninger for perioden 2019-2027.

Behovet for en ny masterplan skal ses i lyset af en national udvikling på musikskoleområdet, hvor faldende elevtal, skolereform, og stor interesse fra mange aktørers side om at fange børn og unges interesse, har udfordret musikskolernes status som et eftertragtet fritidstilbud. 

Læs musikskolens masterplan her

Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Kommunale Musikskole

§ 1  NAVN OG STATUS

Musikskolen er en kommunal institution med hjemsted i Sønderborg kommune.

§ 2  FORMÅL

Musikskolen har til formål:

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
  • at virke til fremme af det lokale musikmiljø

§ 3  INDHOLD

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

§ 4  BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Heraf udpeges:

2 af kommunalbestyrelsen

2-4 af og blandt musikskolens forældre

1 af og blandt støttekredsens medlemmer (hvis en sådan findes, jfr. §9)

2 af og blandt musikskolens medarbejdere

1 af og blandt musikskolens elever

1 repræsentant for folkeskolen

Det tilstræbes, at forældresammensætningen bliver så geografisk bredt dækkende som muligt.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan der desuden udpeges repræsentanter fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere.

Der udpeges suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5b nævnte forhold.

Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

§ 5  BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

a. Bestyrelsen har overfor kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og de øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

b. Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.

Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

§ 6  BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 7  MUSIKSKOLENS LEDER OG DAGLIGE DRIFT

Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinier for musikskoler.

Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse  med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinier fra kulturministeriet og Kunstrådet.

§ 8  ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB

Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.

Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.

Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musikskolens § 12a.

§ 9  STØTTEKREDS

For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 10  VEDTÆGTER

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, kommunalbestyrelsen og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse. 

Vedr. fotografering

Undervisningen i Musikskolen er fotofrit område.

Der må filmes og tages billeder til koncerter - og i så fald ingen nærbilleder af andre end ens eget barn /barnebarn.